top of page

תשלום

מידע

לתשלומים במזומן: אנא הכינו את החלפה המדויקת במועד המשלוח מכיוון שהנהגים שלנו אינם נושאים חלפים

עבור צ'קים: נא לספק את כל ההמחאות לקינמון או לקינמון

עבור העברה בנקאית:

נא להעביר כסף לקינמון, בנק 12, סניף 748, חשבון 569855

bottom of page